Polskiedane.io / PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH / Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu / " EDMARK " EDYTA STYPUŁKOWSKA I MAREK STYPUŁKOWSKI

" EDMARK " EDYTA STYPUŁKOWSKA I MAREK STYPUŁKOWSKI

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

" EDMARK " EDYTA STYPUŁKOWSKA I MAREK STYPUŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA


Forma prawna

Spółka jawna


Data rejestracji

8 marca 2001


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000002855


REGON

051987529


NIP

9661550914

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

43 328


Kapitał własny

1526


Zysk brutto

1302


Dług

632

Zysk operacyjny

1339


Aktywa

5201


Zysk Netto

1302

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
3573
4725
5201
Pasywa razem
3573
4725
5201

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
16 469
24 141
43 328
Koszty działalności operacyjnej
16 180
23 709
42 101
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
290
432
1227
Pozostałe przychody operacyjne
125
716
129
Pozostałe koszty operacyjne
1
8
17
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
414
1140
1339
Przychody finansowe
0
0
14
Koszty finansowe
29
31
50
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
385
1109
1302
Zysk (strata) netto (I-J-K)
385
1109
1302

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane