Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych / "ANIN" SOKOŁOWSCY

"ANIN" SOKOŁOWSCY

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"ANIN" SOKOŁOWSCY SPÓŁKA JAWNA


Forma prawna

Spółka jawna


Data rejestracji

21 marca 2001


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000003349


REGON

050278370


NIP

5420012923

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

185 535


Kapitał własny

3778


Zysk brutto

589


Dług

8083

Zysk operacyjny

948


Aktywa

15 123


Zysk Netto

446

Bilans (tys. zł):

2018
2020
2022
Aktywa razem
6532
7973
15 123
Pasywa razem
6532
7973
15 123

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2018
2020
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
84 523
80 528
185 535
Koszty działalności operacyjnej
83 601
79 910
184 439
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
922
618
1096
Pozostałe przychody operacyjne
3
103
6
Pozostałe koszty operacyjne
132
140
155
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
793
581
948
Przychody finansowe
3
308
181
Koszty finansowe
140
92
540
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
656
797
589
Podatek dochodowy
124
136
143
Zysk (strata) netto (I-J-K)
532
660
446

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane