Polskiedane.io / HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw / "ALFA"

"ALFA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"ALFA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

27 kwietnia 2001


Kapitał zakładowy

957 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000010382


REGON

590443890


NIP

7731662995

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

83 640


Kapitał własny

8496


Zysk brutto

1581


Dług

685

Zysk operacyjny

1463


Aktywa

13 543


Zysk Netto

1262

Bilans (tys. zł):

2019
2020
2022
Aktywa razem
11 449
12 334
13 543
Pasywa razem
11 449
12 334
13 543

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2019
2020
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
60 824
50 354
83 640
Koszty działalności operacyjnej
60 319
49 526
82 226
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
506
828
1415
Pozostałe przychody operacyjne
170
827
105
Pozostałe koszty operacyjne
787
96
57
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
-111
1559
1463
Przychody finansowe
79
340
160
Koszty finansowe
72
62
42
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-105
1838
1581
Podatek dochodowy
0
359
319
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
-1
0
1262
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-104
1478
0

Zestawienie zmian w kapitale:

2019
2020
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
6804
5589
7604
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
6804
5589
7604
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
5589
6820
8496
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
4848
6820
8496

Rachunek przepływów:

2019
2020
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-723
618
627
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-723
618
627
Środki pieniężne na początek okresu
5058
4335
4238
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
4335
4953
4866

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Skrzyczewski

Od 27 kwietnia 2001

Prezes Zarządu

Andrzej Romuald Lenarczyk

Od 4 października 2001

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaTadeusz Skrzyczewski652050.00
OsobaAndrzej Romuald Lenarczyk712050.00