Polskiedane.io / ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW / Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych / "OCMER"

"OCMER"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"OCMER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

16 maja 2001


Kapitał zakładowy

1 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000011927


REGON

470947244


NIP

7251008043

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

67 600


Kapitał własny

6998


Zysk brutto

-685


Dług

276

Zysk operacyjny

-898


Aktywa

32 354


Zysk Netto

-1027

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
20 374
18 863
32 354
Pasywa razem
20 374
18 863
32 354

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
53 259
48 621
67 600
Koszty działalności operacyjnej
51 556
48 920
68 598
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
1703
-299
-998
Pozostałe przychody operacyjne
481
1102
490
Pozostałe koszty operacyjne
560
481
390
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
1623
321
-898
Przychody finansowe
33
9
216
Koszty finansowe
7
2
4
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
1649
328
-685
Podatek dochodowy
137
88
0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
339
-390
342
Zysk (strata) netto (I-J-K)
1173
631
-1027

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
6222
7394
8025
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
6222
7394
8025
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
7394
8025
6998
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
0
0
0

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-2514
2126
4102
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-2514
983
4102
Środki pieniężne na początek okresu
8434
5920
6903
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
5920
6903
11 005

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes

Robert Westland

Od 18 stycznia 2021

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaParticipations Eastern Europe B.v. -8100.00