Polskiedane.io / PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH / Produkcja baterii i akumulatorów / "S.I.A.P."

"S.I.A.P."

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"S.I.A.P." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

5 czerwca 2001


Kapitał zakładowy

1,8 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000016968


REGON

273119927


NIP

6311224779

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

134 114


Kapitał własny

52 454


Zysk brutto

13 435


Dług

0

Zysk operacyjny

13 883


Aktywa

63 017


Zysk Netto

10 857

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
50 729
59 633
63 017
Pasywa razem
50 729
59 633
63 017

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
92 840
105 489
134 114
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
76 475
83 272
105 161
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
16 366
22 217
28 954
Koszty sprzedaży
3139
3611
5318
Koszty ogólnego zarządu
7367
8988
9548
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
5860
9618
14 088
Pozostałe przychody operacyjne
122
119
153
Pozostałe koszty operacyjne
712
366
358
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
5270
9370
13 883
Przychody finansowe
3
0
16
Koszty finansowe
368
538
463
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
4905
8833
13 435
Podatek dochodowy
964
1730
2578
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (L-M-N)
3941
7103
10 857

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
37 665
40 078
45 630
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
37 665
40 078
45 630
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
40 078
45 630
52 454
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
40 037
45 607
52 454

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
5987
4680
-4145
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
5987
4680
-4145
Środki pieniężne na początek okresu
793
6779
11 460
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
6779
11 460
7315

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Paolo Poli

Od 18 maja 2022

Członek Zarządu

Francesco Ancellotti

Od 5 czerwca 2001

Prezes Zarządu

Carlo Pizzini

Od 5 czerwca 2001

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaPaolo Poli73722.20
OsobaFrancesco Ancellotti66722.23
OsobaCarlo Pizzini74722.20
FirmaNuova Brescia Accumulatori Srl -733.37