Polskiedane.io / PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA / Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana / "ADAL"

"ADAL"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"ADAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

18 czerwca 2001


Kapitał zakładowy

2,4 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000018969


REGON

012154521


NIP

5311069456

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

41 001


Kapitał własny

5704


Zysk brutto

541


Dług

1688

Zysk operacyjny

503


Aktywa

12 690


Zysk Netto

377

Bilans (tys. zł):

2021
2022
2023
Aktywa razem
20 630
16 054
12 690
Pasywa razem
20 630
16 054
12 690

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
40 968
53 385
41 001
Koszty działalności operacyjnej
39 802
53 338
40 649
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
1166
47
352
Pozostałe przychody operacyjne
245
235
191
Pozostałe koszty operacyjne
191
102
40
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
1220
180
503
Przychody finansowe
0
76
224
Koszty finansowe
214
104
186
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
1007
184
541
Podatek dochodowy
208
-86
105
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
-9
7
59
Zysk (strata) netto (I-J-K)
808
0
377

Zestawienie zmian w kapitale:

2021
2022
2023
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
5298
5874
5477
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
5298
5874
5477
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
5874
5477
5704
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
5470
5477
5893

Rachunek przepływów:

2021
2022
2023
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-6570
-1904
-811
Środki pieniężne na początek okresu
10 893
4323
-811
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
4323
2419
2419

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Wiceprezes

Wojciech Julian Soszyński

Od 7 grudnia 2019

Prezes Zarządu

Bożena Teresa Soszyńska

Od 18 czerwca 2001

Członek Zarządu

Jerzy Słomczyński

Od 13 lutego 2019

Członek Zarządu

Cezary Moczulak

Od 13 lutego 2019

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaWojciech Julian Soszyński75240.00
OsobaBożena Teresa Soszyńska68440.00
OsobaCezary Moczulak44220.00