Polskiedane.io / PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH / Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych / "DAX COSMETICS"

"DAX COSMETICS"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"DAX COSMETICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

27 czerwca 2001


Kapitał zakładowy

5,8 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000020589


REGON

016134490


NIP

5321708188

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

114 505


Kapitał własny

62 165


Zysk brutto

5653


Dług

28

Zysk operacyjny

5530


Aktywa

83 595


Zysk Netto

4384

Bilans (tys. zł):

2019
2021
2022
Aktywa razem
69 080
76 850
83 595
Pasywa razem
69 080
76 850
83 595

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2019
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
106 559
96 804
114 505
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
-56 308
-53 786
-63 304
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
50 251
43 018
51 202
Koszty sprzedaży
-21 810
-17 787
-16 871
Koszty ogólnego zarządu
-23 505
-22 621
-27 085
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
4935
2610
7246
Pozostałe przychody operacyjne
547
650
969
Pozostałe koszty operacyjne
-2957
-965
-2684
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
2525
2295
5530
Przychody finansowe
22
119
192
Koszty finansowe
-244
-16
-68
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
2303
2399
5653
Podatek dochodowy
-450
-458
-1270
Zysk (strata) netto (L-M-N)
1853
0
0

Zestawienie zmian w kapitale:

2019
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
51 181
55 841
57 781
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
51 181
55 841
57 781
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
53 034
57 781
62 165
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
53 034
57 781
62 165

Rachunek przepływów:

2019
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-3775
3898
252
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-3775
3898
252
Środki pieniężne na początek okresu
9999
8012
11 910
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
6224
11 910
12 162

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Ewa Izabella Blocher

Od 5 lipca 2017

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaThe Mentholatum Company -9100.00