Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH / Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych / "CURTIS DEVELOPMENT"

"CURTIS DEVELOPMENT"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"CURTIS DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

29 czerwca 2001


Kapitał zakładowy

12 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000022681


REGON

001399168


NIP

5210082662

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

87 706


Kapitał własny

96 113


Zysk brutto

2153


Dług

14 810

Zysk operacyjny

3109


Aktywa

131 450


Zysk Netto

786

Bilans (tys. zł):

2019
2021
2022
Aktywa razem
128 502
141 356
131 450
Pasywa razem
128 502
141 356
131 450

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2019
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
75 973
104 934
87 706
Koszty działalności operacyjnej
73 405
102 529
86 554
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2569
2405
1152
Pozostałe przychody operacyjne
755
1503
6616
Pozostałe koszty operacyjne
3008
2509
4659
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
316
1399
3109
Przychody finansowe
700
353
987
Koszty finansowe
391
887
1943
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
624
865
2153
Podatek dochodowy
628
619
1367
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-5
247
786

Zestawienie zmian w kapitale:

2019
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
99 861
96 943
97 189
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
99 861
96 943
97 189
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
99 857
97 189
96 113
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
99 857
97 189
96 113

Rachunek przepływów:

2019
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-90
252
15
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
90
252
15
Środki pieniężne na początek okresu
323
527
779
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
232
779
794

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Wiceprezes Zarządu

Michał Niemczycki

Od 18 lutego 2015

Prezes Zarządu

Zbigniew Marian Niemczycki

Od 29 czerwca 2001

Wiceprezes

Katarzyna Maria Frank Niemczycka

Od 4 marca 2002

Wiceprezes Zarządu

Mikołaj Curtis Niemczycki

Od 5 lutego 2021

Wiceprezes Zarządu

Maciej Grochowski

Od 20 marca 2024

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaMountplace Trading And Investments Limited Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością -14100.00