Polskiedane.io / ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE / Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych / "MINIMAX POLSKA"

"MINIMAX POLSKA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"MINIMAX POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

5 lipca 2001


Kapitał zakładowy

1 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000025148


REGON

012632989


NIP

1180946511

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

96 822


Kapitał własny

6837


Zysk brutto

2163


Dług

4

Zysk operacyjny

2510


Aktywa

34 617


Zysk Netto

1521

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
20 836
20 791
34 617
Pasywa razem
20 836
20 791
34 617

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
69 002
67 012
96 822
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
57 643
52 818
76 923
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
11 359
14 195
19 899
Koszty sprzedaży
0
0
0
Koszty ogólnego zarządu
11 584
14 113
17 998
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
-225
82
1901
Pozostałe przychody operacyjne
150
277
738
Pozostałe koszty operacyjne
190
101
129
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
-265
258
2510
Przychody finansowe
14
3
35
Koszty finansowe
257
300
383
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
-508
-39
2163
Podatek dochodowy
-97
206
642
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (L-M-N)
-411
-245
1521

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
5973
5561
5317
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
5973
5561
5317
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
5561
5317
6837
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
5561
5317
6837

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
313
1253
-758
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
283
1269
-759
Środki pieniężne na początek okresu
3149
3431
4700
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
3431
4700
3941

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Rafał Sylwester Majewski

Od 4 grudnia 2018

Członek Zarządu

Marek Jan Lademann

Od 31 grudnia 2003

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaMinimax International Gmbh -20100.00