Polskiedane.io / "MAS-POL" PRZESMYCKI LESZEK, PRZESMYCKI ANTONI, PRZESMYCKA ANNA, PRZESMYCKA JANINA, ŁUKASIAK SŁAWOMIR, ŁUKASIAK MAGDALENA -

"MAS-POL" PRZESMYCKI LESZEK, PRZESMYCKI ANTONI, PRZESMYCKA ANNA, PRZESMYCKA JANINA, ŁUKASIAK SŁAWOMIR, ŁUKASIAK MAGDALENA -

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"MAS-POL" PRZESMYCKI LESZEK, PRZESMYCKI ANTONI, PRZESMYCKA ANNA, PRZESMYCKA JANINA, ŁUKASIAK SŁAWOMIR, ŁUKASIAK MAGDALENA - SPÓŁKA JAWNA


Forma prawna

Spółka jawna


Data rejestracji

9 lipca 2001


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000025490


REGON

710272170


NIP

8220011205

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

93 978


Kapitał własny

4847


Zysk brutto

1956


Dług

6560

Zysk operacyjny

2353


Aktywa

20 953


Zysk Netto

1956

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
18 418
19 490
20 953
Pasywa razem
18 418
19 490
20 953

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
80 212
79 064
93 978
Koszty działalności operacyjnej
78 917
78 520
91 569
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
1295
544
2409
Pozostałe przychody operacyjne
181
2789
561
Pozostałe koszty operacyjne
142
688
618
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
1335
2645
2353
Przychody finansowe
0
0
0
Koszty finansowe
167
110
396
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
1168
2535
1956
Podatek dochodowy
0
0
0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
1168
2535
1956

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
1817
2214
3884
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
1817
2214
3884
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
2214
3884
4847
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
2210
3830
4760

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-11
-6
-8
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-11
-6
-8
Środki pieniężne na początek okresu
60
49
44
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
49
44
36

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane