Polskiedane.io / OPIEKA ZDROWOTNA / Działalność szpitali / "PRO-MEDICA" W EŁKU

"PRO-MEDICA" W EŁKU

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"PRO-MEDICA" W EŁKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

10 września 2001


Kapitał zakładowy

22 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000026179


REGON

510996861


NIP

8481630309

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

96 220


Kapitał własny

25 481


Zysk brutto

527


Dług

0

Zysk operacyjny

531


Aktywa

54 755


Zysk Netto

272

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
49 459
51 432
54 755
Pasywa razem
49 459
51 432
54 755

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
70 626
93 327
96 220
Koszty działalności operacyjnej
75 035
96 562
101 976
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-4409
-3235
-5756
Pozostałe przychody operacyjne
5082
4982
6806
Pozostałe koszty operacyjne
280
452
519
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
393
1295
531
Przychody finansowe
1
0
3
Koszty finansowe
36
26
6
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
358
1269
527
Podatek dochodowy
0
238
256
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
358
1031
272

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
24 946
24 371
25 629
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
24 946
24 371
25 195
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
24 371
25 629
25 481
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
24 371
25 629
25 481

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-889
18
2710
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-889
18
2710
Środki pieniężne na początek okresu
1880
991
1009
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
991
1009
3719

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Bożena Szelągowska

Od 15 lipca 2020

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaGmina - Miasto Ełk -033.18
FirmaGmina - Miasto Ełk -033.18
FirmaGmina - Miasto Ełk -033.64