Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek / "YAMA"

"YAMA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"YAMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

13 lipca 2001


Kapitał zakładowy

380 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000028049


REGON

092336754


NIP

5542207846

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

97 250


Kapitał własny

20 824


Zysk brutto

2501


Dług

32 126

Zysk operacyjny

3831


Aktywa

56 352


Zysk Netto

2041

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
59 803
53 015
56 352
Pasywa razem
59 803
53 015
56 352

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
83 546
100 786
97 250
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
75 395
91 865
86 415
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
8151
8922
10 834
Koszty sprzedaży
4644
5512
5609
Koszty ogólnego zarządu
3332
3734
4331
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
174
-324
894
Pozostałe przychody operacyjne
3151
4739
3707
Pozostałe koszty operacyjne
323
808
770
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
3002
3606
3831
Przychody finansowe
17
3
7
Koszty finansowe
831
527
1337
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
2188
3083
2501
Podatek dochodowy
420
279
460
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
1768
0
0
Zysk (strata) netto (L-M-N)
0
2804
2041

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
17 296
18 267
20 383
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
17 296
18 267
20 383
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
18 267
20 383
20 824
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
17 567
18 883
21 765

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
2982
372
-2640
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
2982
-372
2640
Środki pieniężne na początek okresu
864
3846
3475
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
3846
3475
834

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Monika Gorzycka

Od 1 lutego 2024

Prezes Zarządu

Daniel Gorzycki

Od 13 lipca 2001

Członek Zarządu

Igor Gorzycki

Od 1 lutego 2024

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaMonika Anna Gorzycka522210.53
OsobaDaniel Gorzycki532289.47