Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek / "WIKAR ŻYTKOWICZ "

"WIKAR ŻYTKOWICZ "

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"WIKAR ŻYTKOWICZ SPÓŁKA JAWNA"


Forma prawna

Spółka jawna


Data rejestracji

24 lipca 2001


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000029022


REGON

490564757


NIP

7341013881

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

116 052


Kapitał własny

24 671


Zysk brutto

6362


Dług

12 718

Zysk operacyjny

6972


Aktywa

44 792


Zysk Netto

6362

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
56 630
39 585
44 792
Pasywa razem
56 630
39 585
44 792

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
96 583
133 783
116 052
Koszty działalności operacyjnej
95 184
128 166
109 263
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
1398
5617
6789
Pozostałe przychody operacyjne
937
2283
383
Pozostałe koszty operacyjne
91
122
199
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
2244
7778
6972
Przychody finansowe
20
1
3
Koszty finansowe
593
245
613
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
1670
7534
6362
Podatek dochodowy
0
0
0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
1670
7534
6362

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
18 107
0
22 353
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
18 107
0
22 353
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
18 676
22 353
24 671
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
18 676
0
24 671

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
626
207
-3999
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
0
0
0
Środki pieniężne na początek okresu
3739
4365
4573
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
4365
4573
574

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane