Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA / Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania / MAKO PELLETS

MAKO PELLETS

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

MAKO PELLETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

23 lipca 2001


Kapitał zakładowy

60 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000030323


REGON

090064949


NIP

5540236223

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

38 133


Kapitał własny

9144


Zysk brutto

1433


Dług

7994

Zysk operacyjny

2041


Aktywa

21 154


Zysk Netto

1446

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
32 545
20 126
21 154
Pasywa razem
32 545
20 126
21 154

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
73 937
44 045
38 133
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
71 093
40 942
33 204
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
2844
3103
4929
Koszty sprzedaży
1541
1204
1602
Koszty ogólnego zarządu
1757
1500
1614
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
-453
399
1713
Pozostałe przychody operacyjne
305
2448
493
Pozostałe koszty operacyjne
419
1702
166
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
-567
1145
2041
Przychody finansowe
1
0
20
Koszty finansowe
612
488
628
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
-1179
658
1433
Podatek dochodowy
0
-67
-14
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
-36
0
0
Zysk (strata) netto (L-M-N)
-1142
725
1446

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
8401
6972
7697
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
8114
6972
7697
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
6972
7697
9144
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
6972
7697
9144

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
54
182
74
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
54
182
74
Środki pieniężne na początek okresu
53
106
288
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
106
288
362

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Wiceprezes Zarządu

Szymon Jan Frischke

Od 13 kwietnia 2016

Wiceprezes Zarządu

Kazimierz Frischke

Od 13 kwietnia 2016

Prezes Zarządu

Izabela Krystyna Frischke

Od 6 października 2017

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaSzymon Jan Frischke34137.50
OsobaKazimierz Frischke36137.50
OsobaIzabela Krystyna Frischke57125.00