Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli / "AUTOPARTS"

"AUTOPARTS"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"AUTOPARTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

27 lipca 2001


Kapitał zakładowy

2,1 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000031495


REGON

010701953


NIP

5241002291

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

5378


Kapitał własny

200


Zysk brutto

1166


Dług

0

Zysk operacyjny

65


Aktywa

4109


Zysk Netto

1166

Bilans (tys. zł):

2021
2022
2023
Aktywa razem
2568
2437
4109
Pasywa razem
2568
2437
4109

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
4486
4331
5378
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
-3738
-3828
4520
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
748
503
858
Koszty sprzedaży
0
0
0
Koszty ogólnego zarządu
-769
-648
664
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
-21
-145
194
Pozostałe przychody operacyjne
49
28
104
Pozostałe koszty operacyjne
-103
-30
233
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
-75
-147
65
Przychody finansowe
763
1
1454
Koszty finansowe
-23
-109
353
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
665
-255
1166
Podatek dochodowy
145
0
0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (L-M-N)
520
-255
1166

Zestawienie zmian w kapitale:

2021
2022
2023
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
-1231
-711
-966
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
-1231
-711
-966
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
-711
-966
200
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
-711
-966
200

Rachunek przepływów:

2021
2022
2023
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
233
-248
303
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
233
-248
303
Środki pieniężne na początek okresu
76
309
61
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
309
61
364

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Marek Kapilewicz

Od 22 listopada 2023

Członek Zarządu

Łukasz Marcin Lipiński

Od 22 listopada 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaFabryka Samochodów Osobowych Spółka Akcyjna -0100.00