Polskiedane.io / PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH / Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających / "DRYVIT SYSTEMS USA (EUROPE)"

"DRYVIT SYSTEMS USA (EUROPE)"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"DRYVIT SYSTEMS USA (EUROPE)" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

13 września 2001


Kapitał zakładowy

14 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000034008


REGON

010377270


NIP

5220011385

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

43 553


Kapitał własny

24 387


Zysk brutto

-5709


Dług

0

Zysk operacyjny

-5761


Aktywa

43 989


Zysk Netto

-5150

Bilans (tys. zł):

2021
2022
2023
Aktywa razem
47 447
50 208
43 989
Pasywa razem
47 447
50 208
43 989

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
55 371
62 615
43 553
Koszty działalności operacyjnej
51 429
59 629
48 837
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
3942
2986
-5284
Pozostałe przychody operacyjne
7202
4068
2382
Pozostałe koszty operacyjne
7940
1957
2859
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
3204
5097
-5761
Przychody finansowe
7
1491
59
Koszty finansowe
950
0
7
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
2261
6588
-5709
Podatek dochodowy
862
1829
-559
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
1399
4759
-5150

Zestawienie zmian w kapitale:

2021
2022
2023
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
23 379
24 778
29 537
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
23 379
24 778
29 537
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
24 778
29 537
24 387
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
0
0
0

Rachunek przepływów:

2021
2022
2023
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
1240
-3948
2079
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
1143
-3868
2081
Środki pieniężne na początek okresu
7453
8596
4728
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
8596
4728
6809

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Barbara Radziwon

Od 20 kwietnia 2022

Wiceprezes Zarządu Do Spraw Finansowych

Jan Olędzki

Od 2 sierpnia 2019

Prezes Zarządu

Michael Roy Liptrot

Od 11 stycznia 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaRpm Europe Holdco B.v. -2100.00