Polskiedane.io / BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE / Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych / FORTREA POLAND

FORTREA POLAND

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

FORTREA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

18 września 2001


Kapitał zakładowy

51 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000034511


REGON

012964740


NIP

5262232754

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

99 441


Kapitał własny

71 571


Zysk brutto

1007


Dług

0

Zysk operacyjny

818


Aktywa

84 115


Zysk Netto

-1158

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
86 590
88 036
84 115
Pasywa razem
86 590
88 036
84 115

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
101 274
107 338
99 441
Koszty działalności operacyjnej
92 067
97 580
90 619
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
9207
9758
8822
Pozostałe przychody operacyjne
535
0
3
Pozostałe koszty operacyjne
7194
6671
8006
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
2548
3087
818
Przychody finansowe
402
7
208
Koszty finansowe
6
104
19
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
2944
2989
1007
Podatek dochodowy
2448
2210
2165
Zysk (strata) netto (I-J-K)
496
779
-1158

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
71 454
71 950
72 729
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
71 454
71 950
72 729
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
71 950
72 729
71 571
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
71 950
72 729
71 571

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
1297
722
4408
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
1297
722
4408
Środki pieniężne na początek okresu
73
1370
2092
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
1370
2092
6500

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

David Howard Cooper

Od 12 lipca 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaFortrea Uk Holdings Limited -0100.00