Polskiedane.io / DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE / Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne / "ŁĄCZPOL"

"ŁĄCZPOL"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"ŁĄCZPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

8 sierpnia 2001


Kapitał zakładowy

1,8 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000034579


REGON

008049595


NIP

5830004490

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

101 317


Kapitał własny

10 797


Zysk brutto

4265


Dług

5900

Zysk operacyjny

2202


Aktywa

40 656


Zysk Netto

2500

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
38 825
42 075
40 656
Pasywa razem
38 825
42 075
40 656

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
104 296
99 376
101 317
Koszty działalności operacyjnej
93 543
99 104
99 181
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
10 752
271
2136
Pozostałe przychody operacyjne
689
3993
1417
Pozostałe koszty operacyjne
3602
1599
1352
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
7839
2665
2202
Przychody finansowe
98
52
2798
Koszty finansowe
466
857
734
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
7471
1859
4265
Podatek dochodowy
1593
1899
1765
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
5878
-39
2500

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
3198
8235
8311
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
3198
8235
8311
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
8235
8311
10 797
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
8235
8311
10 797

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
4709
-5010
1051
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
4709
-4997
1051
Środki pieniężne na początek okresu
2361
7070
2073
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
7070
2073
3125

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Adam Pawłowski

Od 27 lutego 2024

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaJózef Bronisław Poltrok67070.00
OsobaKarolina Poltrok43030.00