Polskiedane.io / TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY / Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski / "PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI TROLEJBUSOWEJ"

"PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI TROLEJBUSOWEJ"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI TROLEJBUSOWEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

14 sierpnia 2001


Kapitał zakładowy

122 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000035725


REGON

191304973


NIP

5861924932

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

56 045


Kapitał własny

121 908


Zysk brutto

-13 196


Dług

0

Zysk operacyjny

-13 995


Aktywa

164 929


Zysk Netto

-13 063

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
179 080
178 138
164 929
Pasywa razem
179 080
178 138
164 929

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
52 510
55 122
56 045
Koszty działalności operacyjnej
64 704
67 380
73 701
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-12 193
-12 258
-17 656
Pozostałe przychody operacyjne
4606
4186
4189
Pozostałe koszty operacyjne
221
166
528
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
-7809
-8238
-13 995
Przychody finansowe
100
35
811
Koszty finansowe
3
4
11
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-7712
-8206
-13 196
Podatek dochodowy
-182
-367
-132
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-7529
0
0

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
67 914
140 501
134 972
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
67 914
140 501
134 972
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
132 988
134 972
121 908
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
132 988
134 972
121 908

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
1094
1068
-1340
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
1094
1068
1340
Środki pieniężne na początek okresu
23 229
24 323
25 391
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
24 323
25 391
24 051

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Piotr Paweł Małolepszy

Od 18 września 2008

Zastępca Prezesa Zarządu

Tomasz Krzysztof Labuda

Od 18 września 2008

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaGmina Miasta Gdyni -050.00
FirmaGmina Miasta Gdyni -050.00