Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana / "JOMIRO"

"JOMIRO"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"JOMIRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

21 sierpnia 2001


Kapitał zakładowy

410 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000036031


REGON

251456866


NIP

6191899226

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

116 359


Kapitał własny

34 404


Zysk brutto

7752


Dług

698

Zysk operacyjny

7585


Aktywa

54 718


Zysk Netto

6042

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
32 998
47 479
54 718
Pasywa razem
32 998
47 479
54 718

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
74 656
93 396
116 359
Koszty działalności operacyjnej
70 098
85 053
107 816
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
4558
8343
8543
Pozostałe przychody operacyjne
57
1482
47
Pozostałe koszty operacyjne
299
189
1005
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
4316
9636
7585
Przychody finansowe
12
83
200
Koszty finansowe
40
53
33
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
4288
9666
7752
Podatek dochodowy
813
1653
1710
Zysk (strata) netto (I-J-K)
3475
0
0

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
16 875
20 350
28 362
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
410
410
410
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
20 350
28 362
34 404
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
0
28 362
34 404

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
4473
2252
-799
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
4473
2252
-799
Środki pieniężne na początek okresu
4898
9371
11 623
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
9371
11 623
10 824

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Zastępca Prezesa Zarządu

Iwona Ewa Jagieniak

Od 9 grudnia 2020

Prezes Zarządu

Marcin Jagieniak

Od 9 grudnia 2020

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaMarcin Jagieniak502214.63
OsobaJan Jagieniak732285.37