Polskiedane.io / ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW / Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych / "ROKO "

"ROKO "

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"ROKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

22 sierpnia 2001


Kapitał zakładowy

200 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000037173


REGON

017357849


NIP

5262577223

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2021

Jednostki: tys. zł

Przychody

67 407


Kapitał własny

42 160


Zysk brutto

1072


Dług

0

Zysk operacyjny

1509


Aktywa

50 999


Zysk Netto

382

Bilans (tys. zł):

2019
2020
2021
Aktywa razem
43 471
48 331
50 999
Pasywa razem
43 471
48 331
50 999

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2019
2020
2021
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
69 875
60 244
67 407
Koszty działalności operacyjnej
63 560
56 067
64 048
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
6315
4177
3359
Pozostałe przychody operacyjne
652
769
268
Pozostałe koszty operacyjne
669
304
2117
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
6298
4641
1509
Przychody finansowe
143
997
112
Koszty finansowe
396
7
549
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
6044
5631
1072
Podatek dochodowy
1952
1210
451
Zysk (strata) netto (I-J-K)
4093
141
238

Zestawienie zmian w kapitale:

2019
2020
2021
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
33 473
36 857
41 797
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
33 473
36 857
41 797
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
36 857
41 797
42 160
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
36 857
41 797
42 160

Rachunek przepływów:

2019
2020
2021
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
3157
6081
382
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
3157
6081
1076
Środki pieniężne na początek okresu
17 879
21 036
27 117
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
21 036
27 117
28 193

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Wiceprezes Zarządu

Stanisław Czesław Ptaszek

Od 27 lutego 2008

Prezes Zarządu

Rafał Andrzej Kotarba

Od 27 lutego 2008

Wiceprezes Zarządu

Wojciech Ptaszek

Od 11 marca 2020

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaMałgorzata Barbara Kotarba4939.80
OsobaStanisław Czesław Ptaszek-425.13
OsobaRafał Andrzej Kotarba48339.95
OsobaWojciech Ptaszek35425.13