Polskiedane.io / PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH / Produkcja włókien chemicznych / "ENKA "

"ENKA "

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"ENKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

24 sierpnia 2001


Kapitał zakładowy

10 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000038109


REGON

210366371


NIP

5991201267

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

74 302


Kapitał własny

13 262


Zysk brutto

4081


Dług

366

Zysk operacyjny

4030


Aktywa

20 574


Zysk Netto

3262

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
17 987
17 835
20 574
Pasywa razem
17 987
17 835
20 574

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
44 166
52 077
74 302
Koszty działalności operacyjnej
41 525
49 762
70 317
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2642
2315
3985
Pozostałe przychody operacyjne
1969
71
58
Pozostałe koszty operacyjne
4448
0
13
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
163
2386
4030
Przychody finansowe
484
2
70
Koszty finansowe
14
342
19
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
633
2046
4081
Podatek dochodowy
683
448
819
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-50
1598
3262

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
12 798
12 748
11 548
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
12 798
12 748
11 548
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
12 748
11 548
13 262
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
9950
10 000
10 000

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
3671
-1238
396
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
3798
-1360
403
Środki pieniężne na początek okresu
3898
7569
6332
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
7569
6332
6727

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Hans-jürgen Schürmann

Od 19 września 2022

Członek Zarządu

Till Boldt

Od 15 marca 2018

Prezes Zarządu

Wolfgang Menrath

Od 15 marca 2018

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaInternational Chemical Investors Ii Gmbh -6100.00