Polskiedane.io / DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI / Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi / "PUMAR"

"PUMAR"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"PUMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

20 września 2001


Kapitał zakładowy

50 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000041348


REGON

003453794


NIP

6270012915

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

16 141


Kapitał własny

35 981


Zysk brutto

1233


Dług

9301

Zysk operacyjny

1974


Aktywa

46 089


Zysk Netto

858

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
48 260
49 958
46 089
Pasywa razem
48 260
49 958
46 089

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
14 538
22 366
16 141
Koszty działalności operacyjnej
13 460
20 634
13 662
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
1078
1732
2479
Pozostałe przychody operacyjne
2325
2794
349
Pozostałe koszty operacyjne
1386
2612
854
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
2018
1914
1974
Przychody finansowe
6081
474
1270
Koszty finansowe
492
979
2011
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
7606
1410
1233
Podatek dochodowy
547
285
375
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
7060
1125
858

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
29 939
36 998
36 123
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
29 939
36 998
36 123
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
36 998
36 123
35 981
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
36 998
36 123
35 981

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
4060
6052
10 127
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
4060
6052
10 127
Środki pieniężne na początek okresu
2916
6977
13 028
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
6977
13 028
23 155

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Jan Guzera

Od 20 września 2001

Wiceprezes Zarządu Ds. Techniczno- Handlowych

Mariusz Korzeniowski

Od 17 marca 2015

Wiceprezes Zarządu Ds. Ekonomiczno - Finansowych

Mirosław Grzondziel

Od 29 października 2014

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaJan Guzera75410.00
OsobaBożena Bolechała50460.00
OsobaKornelia Hanna Bolechała23420.00
OsobaWiesława Guzera-410.00