Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH / Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana / DAKOMA

DAKOMA

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

DAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

10 września 2001


Kapitał zakładowy

50 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000042186


REGON

011929173


NIP

5261199954

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

49 523


Kapitał własny

37 935


Zysk brutto

2552


Dług

966

Zysk operacyjny

2599


Aktywa

43 712


Zysk Netto

2193

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
41 870
44 309
43 712
Pasywa razem
41 870
44 309
43 712

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
34 855
46 321
49 523
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
24 311
32 138
35 144
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
10 544
14 183
14 379
Koszty sprzedaży
6826
7356
9748
Koszty ogólnego zarządu
2419
3076
2040
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
1300
3750
2590
Pozostałe przychody operacyjne
420
2545
591
Pozostałe koszty operacyjne
758
2526
583
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
961
3769
2599
Przychody finansowe
208
101
30
Koszty finansowe
84
132
76
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
1086
3738
2552
Podatek dochodowy
246
737
359
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (L-M-N)
840
3001
2193

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
36 901
32 741
35 742
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
36 901
32 741
35 742
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
32 741
35 742
37 935
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
32 741
35 742
37 935

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-5344
-3720
-1811
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-5344
-1879
-1811
Środki pieniężne na początek okresu
15 430
10 086
6366
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
10 086
6366
4556

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Wiceprezes Zarządu

Monika Magdalena Orlińska

Od 25 lutego 2022

Prezes Zarządu

Sławomir Dariusz Orliński

Od 25 lutego 2022

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaMonika Magdalena Orlińska5310100.00