Polskiedane.io / NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ / Naprawa i konserwacja maszyn / "PARTNER SERWIS"

"PARTNER SERWIS"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"PARTNER SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

28 września 2001


Kapitał zakładowy

9 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000042656


REGON

170768456


NIP

5782571942

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

122 477


Kapitał własny

29 935


Zysk brutto

6131


Dług

856

Zysk operacyjny

6161


Aktywa

68 163


Zysk Netto

4661

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
47 852
60 821
68 163
Pasywa razem
47 852
60 821
68 163

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
94 837
110 038
122 477
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
79 376
92 999
103 196
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
15 461
17 039
19 280
Koszty sprzedaży
3133
3189
3656
Koszty ogólnego zarządu
9847
9162
10 133
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
2481
4687
5491
Pozostałe przychody operacyjne
2901
1222
1114
Pozostałe koszty operacyjne
472
1124
444
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
4910
4786
6161
Przychody finansowe
284
390
131
Koszty finansowe
149
351
161
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
5046
4825
6131
Podatek dochodowy
1461
1086
1470
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (L-M-N)
3585
3738
4661

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
22 074
25 658
29 012
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
22 074
25 658
29 012
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
25 658
29 012
29 935
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
24 624
25 274
25 274

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
9382
455
-2488
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
9382
455
-2488
Środki pieniężne na początek okresu
2570
11 952
12 408
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
11 952
12 408
9920

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Paweł Boczek

Od 11 sierpnia 2020

Wiceprezes Zarządu

Dariusz Maciej Szczęsny

Od 29 października 2021

Wiceprezes Zarządu

Arkadiusz Stępkowski

Od 29 października 2021

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
Firma"grupa Partner" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością -13100.00