Polskiedane.io / HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych / "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ŚREMIE

"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ŚREMIE

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ŚREMIE


Forma prawna

Spółdzielnia


Data rejestracji

4 października 2001


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000047204


REGON

001053033


NIP

7850002354

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

103 990


Kapitał własny

27 780


Zysk brutto

3861


Dług

880

Zysk operacyjny

3022


Aktywa

36 790


Zysk Netto

3132

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
32 459
34 302
36 790
Pasywa razem
32 459
34 302
36 790

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
87 758
89 903
103 990
Koszty działalności operacyjnej
86 318
88 205
101 277
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
1440
1699
2712
Pozostałe przychody operacyjne
363
403
534
Pozostałe koszty operacyjne
102
97
225
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
1701
2004
3022
Przychody finansowe
4
0
951
Koszty finansowe
78
59
111
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
1627
1946
3861
Podatek dochodowy
302
371
729
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
1325
1575
3132

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
21 941
23 207
24 720
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
21 941
23 207
24 720
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
23 207
24 720
27 780
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
23 152
24 644
27 648

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
296
-566
1582
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
0
0
0
Środki pieniężne na początek okresu
1342
1638
1072
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
1638
1072
2655

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane