Polskiedane.io / PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI / Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli / "CEBI POLAND"

"CEBI POLAND"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"CEBI POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

26 września 2001


Kapitał zakładowy

34 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000047509


REGON

276883416


NIP

6443003325

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

126 798


Kapitał własny

1102


Zysk brutto

-16 558


Dług

0

Zysk operacyjny

-15 031


Aktywa

117 091


Zysk Netto

-18 012

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
101 219
109 198
117 091
Pasywa razem
101 219
109 198
117 091

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
121 182
123 400
126 798
Koszty działalności operacyjnej
125 372
129 242
138 482
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-4190
-5842
-11 684
Pozostałe przychody operacyjne
2946
1476
1854
Pozostałe koszty operacyjne
2757
4894
5201
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
-4001
-9260
-15 031
Koszty finansowe
4926
266
0
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-8927
793
1527
Podatek dochodowy
-614
-9787
-16 558
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-8313
-220
1454

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
22 047
28 681
19 114
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
22 047
28 681
19 114
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
28 681
19 114
1102
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
28 681
19 114
1102

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-4366
6262
-7525
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-4366
6270
-7523
Środki pieniężne na początek okresu
9961
5595
11 867
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
5595
11 857
4342

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Paul Elvinger

Od 6 października 2015

Członek Zarządu

Raymond Mohrbach

Od 14 marca 2024

Prezes Zarządu

Domenico Cravioglio

Od 14 marca 2024

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaCebi International Sa -6100.00