Polskiedane.io / "INSS - POL"

"INSS - POL"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"INSS - POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

3 października 2001


Kapitał zakładowy

90 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000049936


REGON

930449190


NIP

8991010853

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

141 001


Kapitał własny

28 198


Zysk brutto

9806


Dług

5029

Zysk operacyjny

10 132


Aktywa

63 398


Zysk Netto

7833

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
57 327
50 265
63 398
Pasywa razem
57 327
50 265
63 398

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
57 102
127 066
141 001
Koszty działalności operacyjnej
54 827
118 491
131 230
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2275
8576
9771
Pozostałe przychody operacyjne
2904
3979
4466
Pozostałe koszty operacyjne
2886
4801
4105
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
2292
7754
10 132
Przychody finansowe
460
0
2
Koszty finansowe
200
467
327
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
2552
7286
9806
Podatek dochodowy
799
1424
1973
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
1752
5863
7833

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
17 249
18 102
22 965
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
17 249
18 102
22 965
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
18 102
22 965
28 198
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
18 102
22 965
28 198

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
9534
-4326
-3108
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
9534
4326
-3108
Środki pieniężne na początek okresu
4859
14 393
10 067
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
14 393
10 067
6959

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Andrzej Olejnik

Od 3 października 2001

Członek Zarządu

Josef Mikl

Od 3 października 2001

Członek Zarządu

Leszek Reizer

Od 3 października 2001

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaAndrzej Olejnik702233.33
FirmaMikl Gmbh -1033.33
OsobaLeszek Reizer-2233.33