Polskiedane.io / PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA / Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa / "FARMTRAC TRACTORS EUROPE "

"FARMTRAC TRACTORS EUROPE "

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"FARMTRAC TRACTORS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

12 października 2001


Kapitał zakładowy

16 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000051183


REGON

510980127


NIP

7421926336

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

82 565


Kapitał własny

4125


Zysk brutto

1278


Dług

5547

Zysk operacyjny

2811


Aktywa

47 846


Zysk Netto

1478

Bilans (tys. zł):

2021
2022
2023
Aktywa razem
31 599
33 807
47 846
Pasywa razem
31 599
33 807
47 846

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
53 928
65 213
82 565
Koszty działalności operacyjnej
52 556
62 488
79 485
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
1372
2725
3080
Pozostałe przychody operacyjne
236
314
5
Pozostałe koszty operacyjne
0
272
275
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
1607
2766
2811
Przychody finansowe
0
0
120
Koszty finansowe
1043
909
1653
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
564
1857
1278
Zysk (strata) netto (I-J-K)
564
1857
-200

Zestawienie zmian w kapitale:

2021
2022
2023
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
226
789
2646
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
226
789
2646
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
789
2646
4125
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
789
2646
4125

Rachunek przepływów:

2021
2022
2023
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
1824
2428
-4354
Środki pieniężne na początek okresu
193
2017
-4354
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
2017
4445
4445

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Maciej Krzysztof Rujner

Od 29 lutego 2024

Członek Zarządu

Bharat Madan

Od 26 września 2017

Członek Zarządu

Priyank Kalra

Od 20 kwietnia 2016

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaEscorts Kubota Limited -0100.00