Polskiedane.io / NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ / Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia / "INTEGRATOR RHC"

"INTEGRATOR RHC"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"INTEGRATOR RHC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

18 października 2001


Kapitał zakładowy

300 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000051706


REGON

632026467


NIP

7830007093

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

43 325


Kapitał własny

11 454


Zysk brutto

5010


Dług

2818

Zysk operacyjny

4049


Aktywa

22 675


Zysk Netto

3922

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
16 541
25 673
22 675
Pasywa razem
16 541
25 673
22 675

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
33 331
29 093
43 325
Koszty działalności operacyjnej
30 622
28 144
39 299
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2709
948
4026
Pozostałe przychody operacyjne
454
59
32
Pozostałe koszty operacyjne
35
164
9
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
3128
844
4049
Przychody finansowe
170
240
1560
Koszty finansowe
293
82
599
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
3005
1002
5010
Podatek dochodowy
595
220
1087
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
2410
782
3922

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
0
8251
7532
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
7341
8251
7532
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
8251
7532
11 454
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
8251
7532
11 454

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
337
8174
-215
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
337
8174
-215
Środki pieniężne na początek okresu
727
1063
9238
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
1063
9238
9023

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Robert Jerzy Pyka

Od 18 października 2001

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
Firma"rywal-rhc" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością -10100.00