Polskiedane.io / PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH / Produkcja soków z owoców i warzyw / "WARWIN"

"WARWIN"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"WARWIN" SPÓŁKA AKCYJNA


Forma prawna

Spółka akcyjna


Data rejestracji

12 października 2001


Kapitał zakładowy

5,9 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000053111


REGON

670511894


NIP

7970000369

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

117 063


Kapitał własny

29 018


Zysk brutto

17 023


Dług

11 047

Zysk operacyjny

16 334


Aktywa

55 911


Zysk Netto

13 888

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
49 940
45 824
55 911
Pasywa razem
49 940
45 824
55 911

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
73 661
84 988
117 063
Koszty działalności operacyjnej
71 444
78 204
100 706
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2217
6784
16 357
Pozostałe przychody operacyjne
421
2268
424
Pozostałe koszty operacyjne
528
367
447
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
2111
8686
16 334
Przychody finansowe
234
0
1393
Koszty finansowe
372
190
704
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
1973
8496
17 023
Podatek dochodowy
466
1342
3124
Zysk (strata) netto (I-J-K)
1507
7154
10

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
26 860
30 367
30 657
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
26 860
30 367
30 657
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
30 367
30 657
29 018
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
28 860
30 657
29 018

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-3319
172
1101
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-3319
172
1101
Środki pieniężne na początek okresu
3521
202
374
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
202
374
1475

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes

Tomasz Piotr Iżewski

Od 18 sierpnia 2011

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły

Brak danych