Polskiedane.io / HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych / "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW

"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW


Forma prawna

Spółdzielnia


Data rejestracji

17 października 2001


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000053422


REGON

000880308


NIP

5290007242

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

39 471


Kapitał własny

17 327


Zysk brutto

148


Dług

0

Zysk operacyjny

94


Aktywa

22 060


Zysk Netto

87

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
22 168
22 326
22 060
Pasywa razem
22 168
22 326
22 060

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
38 408
9243
39 471
Koszty działalności operacyjnej
38 713
8927
39 562
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-305
316
-91
Pozostałe przychody operacyjne
550
47
330
Pozostałe koszty operacyjne
73
32
144
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
172
331
94
Przychody finansowe
35
1
53
Koszty finansowe
0
0
0
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
207
332
148
Podatek dochodowy
65
15
61
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
-1
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
143
317
87

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
17 293
17 230
17 310
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
17 293
17 230
17 310
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
17 230
17 310
17 327
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
17 230
17 310
17 327

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
353
1729
1355
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
353
1729
-1355
Środki pieniężne na początek okresu
4083
4436
6166
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
4436
6166
4810

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane