Polskiedane.io / POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI / Pozostałe drukowanie / "NATALII"

"NATALII"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"NATALII" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

25 października 2001


Kapitał zakładowy

50 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000054620


REGON

639636520


NIP

7661675939

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

50 280


Kapitał własny

21 614


Zysk brutto

2995


Dług

5829

Zysk operacyjny

2689


Aktywa

35 239


Zysk Netto

2424

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
28 095
28 381
35 239
Pasywa razem
28 095
28 381
35 239

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
44 561
44 514
50 280
Koszty działalności operacyjnej
43 705
42 511
48 288
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
856
2004
1992
Pozostałe przychody operacyjne
1182
597
935
Pozostałe koszty operacyjne
16
31
238
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
2022
2570
2689
Przychody finansowe
176
616
1044
Koszty finansowe
330
549
738
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
1868
2637
2995
Podatek dochodowy
339
411
570
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
2227
2424
Zysk (strata) netto (I-J-K)
1529
0
0

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
15 434
16 963
19 190
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
15 434
16 963
19 190
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
16 963
19 190
21 614
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
16 963
19 190
21 614

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
614
-1475
524
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
614
-1475
524
Środki pieniężne na początek okresu
1231
1845
370
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
1845
370
894

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Artur Nowaczyk

Od 1 lutego 2017

Brak danych

Natalia Zalaszewska

Od 1 lutego 2017

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaArtur Nowaczyk4922-
OsobaNatalia Zalaszewska4618-
OsobaGenowefa Nowaczyk7222-