Polskiedane.io / ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ / Roboty związane z budową dróg i autostrad / "POL-DRÓG PIŁA"

"POL-DRÓG PIŁA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"POL-DRÓG PIŁA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

24 października 2001


Kapitał zakładowy

284 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000055129


REGON

570520241


NIP

7640001294

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

57 537


Kapitał własny

-115 072


Zysk brutto

-13 895


Dług

600

Zysk operacyjny

1194


Aktywa

43 275


Zysk Netto

-14 339

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
54 213
59 628
43 275
Pasywa razem
54 213
59 628
43 275

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
68 608
61 102
57 537
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
59 891
57 371
57 154
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
8717
3730
383
Koszty sprzedaży
0
0
0
Koszty ogólnego zarządu
2082
2109
2231
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
6635
1622
-1848
Pozostałe przychody operacyjne
12 528
6561
4181
Pozostałe koszty operacyjne
440
2717
1140
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
18 722
5466
1194
Przychody finansowe
22
10 037
405
Koszty finansowe
220
5124
15 493
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
18 525
10 378
-13 895
Podatek dochodowy
2579
329
444
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (L-M-N)
15 946
10 049
-14 339

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
-108 891
-92 945
-115 114
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
0
-125 163
-100 733
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
-92 945
-115 114
-115 072
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
-92 945
-115 114
-115 072

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
7390
-6941
-137
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
7390
-6941
-137
Środki pieniężne na początek okresu
2713
10 103
3162
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
10 103
3162
3025

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Jarosław Bojarski

Od 21 kwietnia 2016

Wiceprezes Zarządu

Sławomir Jacek Kownacki

Od 21 kwietnia 2016

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaP45 Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością -2100.00