Polskiedane.io / PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ / Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców / "GERLACH"

"GERLACH"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"GERLACH" SPÓŁKA AKCYJNA


Forma prawna

Spółka akcyjna


Data rejestracji

24 października 2001


Kapitał zakładowy

2,2 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000055281


REGON

670081420


NIP

7990003388

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

118 979


Kapitał własny

76 096


Zysk brutto

10 102


Dług

26 122

Zysk operacyjny

14 398


Aktywa

120 894


Zysk Netto

7070

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
79 100
132 624
120 894
Pasywa razem
79 100
132 624
120 894

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
73 114
108 417
118 979
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
39 727
59 227
69 770
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
33 387
49 189
49 209
Koszty sprzedaży
5214
7568
8903
Koszty ogólnego zarządu
12 680
16 341
17 871
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
15 493
25 280
22 435
Pozostałe przychody operacyjne
502
2074
436
Pozostałe koszty operacyjne
841
1150
8473
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
15 155
26 204
14 398
Przychody finansowe
304
758
66
Koszty finansowe
495
236
4362
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
14 965
26 726
10 102
Podatek dochodowy
2926
4791
3032
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (L-M-N)
12 038
21 936
7070

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
50 755
62 794
80 724
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
50 755
62 794
80 724
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
62 794
80 724
76 096
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
62 794
80 724
76 096

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
5716
-8554
-1216
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
5716
-8554
-1216
Środki pieniężne na początek okresu
5024
10 752
2198
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
10 740
2198
982

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Piotr Piechota

Od 18 października 2016

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły

Brak danych