Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich / "CUKROHURT"

"CUKROHURT"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"CUKROHURT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

25 października 2001


Kapitał zakładowy

9,9 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000055593


REGON

712376725


NIP

8212265954

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

58 195


Kapitał własny

55 909


Zysk brutto

7046


Dług

3917

Zysk operacyjny

6946


Aktywa

68 039


Zysk Netto

5686

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
50 260
53 130
68 039
Pasywa razem
50 260
53 130
68 039

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
39 439
43 150
58 195
Koszty działalności operacyjnej
36 472
40 546
53 380
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2966
2603
4815
Pozostałe przychody operacyjne
2914
3113
9907
Pozostałe koszty operacyjne
3779
1571
7776
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
2101
4146
6946
Przychody finansowe
431
179
204
Koszty finansowe
4
15
103
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
2529
4310
7046
Podatek dochodowy
412
636
1360
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
2117
3674
5686

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
0
0
50 223
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
0
0
50 223
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
46 549
50 223
55 909
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
46 549
50 223
55 909

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
3508
-1547
-1341
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
0
0
-1341
Środki pieniężne na początek okresu
736
4244
2697
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
4244
2697
1356

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Małgorzata Beata Zawadzka

Od 30 sierpnia 2012

Wiceprezes Zarządu

Kamil Zawadzki

Od 26 lipca 2017

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaMałgorzata Beata Zawadzka591220.80
OsobaKamil Zawadzki371255.74
OsobaOlga Zawadzka311120.27
OsobaZdzisław Antoni Babicz6951.60
OsobaKrystyna Wanda Babicz6551.60