Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana / "PLAST"

"PLAST"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"PLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

26 października 2001


Kapitał zakładowy

536 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000056800


REGON

472927582


NIP

7272541280

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

54 494


Kapitał własny

25 491


Zysk brutto

4812


Dług

0

Zysk operacyjny

4701


Aktywa

29 826


Zysk Netto

3930

Bilans (tys. zł):

2021
2022
2023
Aktywa razem
27 155
29 859
29 826
Pasywa razem
27 155
29 859
29 826

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
55 452
61 346
54 494
Koszty działalności operacyjnej
50 045
56 765
49 804
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
5407
4581
4691
Pozostałe przychody operacyjne
117
238
167
Pozostałe koszty operacyjne
135
128
157
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
5389
4691
4701
Przychody finansowe
0
5
130
Koszty finansowe
251
422
18
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
5139
4274
4812
Podatek dochodowy
972
789
882
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
4167
3484
3930

Zestawienie zmian w kapitale:

2021
2022
2023
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
21 010
21 176
22 961
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
21 010
21 176
22 961
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
21 176
22 961
25 491
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
19 476
21 561
23 891

Rachunek przepływów:

2021
2022
2023
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
230
445
1166
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
230
445
1166
Środki pieniężne na początek okresu
5063
5293
5738
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
5293
5738
6904

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Wiceprezes Zarządu

Artur Rafał Strzałkowski

Od 1 czerwca 2022

Wiceprezes Zarządu

Michał Robert Majewski

Od 1 czerwca 2022

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaMichał Robert Majewski46435.07
OsobaAnna Strzałkowska46414.93
OsobaMagdalena Ewa Kwiatkowska50414.93
OsobaAlicja Persz72435.07