Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana / "TG INSTALACJE"

"TG INSTALACJE"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"TG INSTALACJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

6 listopada 2001


Kapitał zakładowy

1,1 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000059212


REGON

639706260


NIP

7792097466

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

94 879


Kapitał własny

27 304


Zysk brutto

11 516


Dług

6795

Zysk operacyjny

11 708


Aktywa

45 574


Zysk Netto

11 496

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
20 173
23 350
45 574
Pasywa razem
20 173
23 350
45 574

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
47 882
64 221
94 879
Koszty działalności operacyjnej
44 581
59 563
83 362
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
3301
4658
11 517
Pozostałe przychody operacyjne
348
199
203
Pozostałe koszty operacyjne
289
300
12
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
3360
4557
11 708
Przychody finansowe
96
54
15
Koszty finansowe
125
58
207
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
3331
4552
11 516
Podatek dochodowy
695
1163
20
Zysk (strata) netto (I-J-K)
2636
0
0

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
9964
12 540
15 869
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
9964
12 540
15 869
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
12 540
15 869
27 304
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
12 540
15 869
27 304

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-122
96
1
Środki pieniężne na początek okresu
259
96
1
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
137
137
233

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Michał Kowalski

Od 6 listopada 2001

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaMichał Kowalski5210100.00