Polskiedane.io / PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA / Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych / "MOBILE CLIMATE CONTROL"

"MOBILE CLIMATE CONTROL"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"MOBILE CLIMATE CONTROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

9 listopada 2001


Kapitał zakładowy

16 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000059535


REGON

932142112


NIP

8942598390

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2021

Jednostki: tys. zł

Przychody

136 257


Kapitał własny

73 576


Zysk brutto

13 074


Dług

215

Zysk operacyjny

16 201


Aktywa

97 495


Zysk Netto

13 720

Bilans (tys. zł):

2019
2020
2021
Aktywa razem
78 587
80 373
97 495
Pasywa razem
78 587
80 373
97 495

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2019
2020
2021
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
115 867
97 385
136 257
Koszty działalności operacyjnej
107 416
90 686
118 248
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
8451
6698
18 009
Pozostałe przychody operacyjne
305
1093
36
Pozostałe koszty operacyjne
1251
1213
1844
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
7505
6578
16 201
Przychody finansowe
4
1
0
Koszty finansowe
1203
423
3127
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
6306
6156
13 074
Podatek dochodowy
1806
4371
-647
Zysk (strata) netto (I-J-K)
4500
1785
13 720

Zestawienie zmian w kapitale:

2019
2020
2021
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
64 864
64 864
66 139
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
64 864
64 864
66 139
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
64 864
66 649
73 576
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
64 864
60 365
73 576

Rachunek przepływów:

2019
2020
2021
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
3485
4004
-6286
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
3485
4004
-6286
Środki pieniężne na początek okresu
3611
7096
11 265
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
7096
11 100
4979

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Eberhard Wolters

Od 24 września 2018

Członek Zarządu

Maurizio Caranfa

Od 19 listopada 2019

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaMobile Climate Control Group Holding Ab -12100.00