Polskiedane.io / HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych / "PIEKARNIO-CUKIERNIA-DELIKATESY" RYSZARD STESKAL

"PIEKARNIO-CUKIERNIA-DELIKATESY" RYSZARD STESKAL

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"PIEKARNIO-CUKIERNIA-DELIKATESY" RYSZARD STESKAL SPÓŁKA JAWNA


Forma prawna

Spółka jawna


Data rejestracji

9 listopada 2001


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Data zamknięcia

19 marca 2024


Status firmy

Nieaktywna


KRS

0000060365


REGON

492728565


NIP

7352445621

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

114 640


Kapitał własny

30 576


Zysk brutto

19 276


Dług

16 742

Zysk operacyjny

20 462


Aktywa

57 755


Zysk Netto

19 276

Bilans (tys. zł):

2021
2022
2023
Aktywa razem
60 202
65 194
57 755
Pasywa razem
60 202
65 194
57 755

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
78 885
100 938
114 640
Koszty działalności operacyjnej
71 831
89 029
99 212
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
7054
11 909
15 428
Pozostałe przychody operacyjne
4294
5164
5922
Pozostałe koszty operacyjne
1118
992
888
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
10 230
16 081
20 462
Przychody finansowe
0
66
279
Koszty finansowe
375
1324
1465
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
9855
14 823
19 276
Podatek dochodowy
0
0
0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
9855
14 823
19 276

Zestawienie zmian w kapitale:

2021
2022
2023
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
27 487
27 487
36 007
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
27 487
27 487
36 007
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
30 112
36 007
30 576
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
25 184
28 557
11 300

Rachunek przepływów:

2021
2022
2023
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
2070
1148
1580
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
0
0
0
Środki pieniężne na początek okresu
4921
6991
8139
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
6991
8139
9719

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane