Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek / "BUDMAT AUTO 2"

"BUDMAT AUTO 2"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"BUDMAT AUTO 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

20 listopada 2001


Kapitał zakładowy

2,2 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000063695


REGON

002710125


NIP

5660004780

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

33 517


Kapitał własny

5688


Zysk brutto

1390


Dług

1011

Zysk operacyjny

1502


Aktywa

10 059


Zysk Netto

1322

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
12 154
10 542
10 059
Pasywa razem
12 154
10 542
10 059

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
31 950
29 582
33 517
Koszty działalności operacyjnej
32 742
29 138
32 578
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-792
445
939
Pozostałe przychody operacyjne
816
1629
634
Pozostałe koszty operacyjne
45
145
72
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
-21
1928
1502
Przychody finansowe
2
11
2
Koszty finansowe
489
88
114
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-508
1850
1390
Podatek dochodowy
0
0
68
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-508
1850
1322

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Krzysztof Piasecki

Od 27 sierpnia 2019

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaBudmat Auto Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością -15100.00