Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek / "AUTO-ŻOLIBORZ"

"AUTO-ŻOLIBORZ"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"AUTO-ŻOLIBORZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

21 listopada 2001


Kapitał zakładowy

4,5 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000063960


REGON

010678272


NIP

1180058259

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

55 547


Kapitał własny

7226


Zysk brutto

1126


Dług

18 160

Zysk operacyjny

1948


Aktywa

29 605


Zysk Netto

1103

Bilans (tys. zł):

2021
2022
2023
Aktywa razem
21 254
22 826
29 605
Pasywa razem
21 254
22 826
29 605

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
87 101
59 626
55 547
Koszty działalności operacyjnej
89 083
59 379
53 879
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-1981
248
1667
Pozostałe przychody operacyjne
2575
1744
1145
Pozostałe koszty operacyjne
398
423
864
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
196
1568
1948
Przychody finansowe
0
1
18
Koszty finansowe
543
476
840
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-347
1094
1126
Podatek dochodowy
72
19
22
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-419
1074
1103

Zestawienie zmian w kapitale:

2021
2022
2023
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
3440
3020
6123
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
3440
3020
6123
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
3020
5595
7226
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
0
0
0

Rachunek przepływów:

2021
2022
2023
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-92
3742
-4212
Środki pieniężne na początek okresu
1505
1413
5155
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
1413
5155
943

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Wacław Maciej Szelejak

Od 26 listopada 2019

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaAuto Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością -124.30
FirmaCentylion Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością -150.00
FirmaWarszawska Spółka Usług Samochodowych "warsus" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością -425.70