Polskiedane.io / PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH / Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych / "MARION"

"MARION"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"MARION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

23 listopada 2001


Kapitał zakładowy

50 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000064030


REGON

192622037


NIP

9581394151

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

103 737


Kapitał własny

41 874


Zysk brutto

1192


Dług

47 504

Zysk operacyjny

3804


Aktywa

104 031


Zysk Netto

1621

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
84 977
94 724
104 031
Pasywa razem
84 977
94 724
104 031

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
87 747
100 379
103 737
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
56 050
71 648
76 052
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
31 697
28 731
27 685
Koszty sprzedaży
12 383
13 966
11 591
Koszty ogólnego zarządu
6721
8950
9009
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
12 593
5814
7086
Pozostałe przychody operacyjne
742
1470
673
Pozostałe koszty operacyjne
1866
2946
3955
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
11 469
4338
3804
Przychody finansowe
275
70
561
Koszty finansowe
783
1342
3172
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
10 961
3066
1192
Podatek dochodowy
2154
-193
-429
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (L-M-N)
8807
3259
1621

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
28 617
36 993
40 252
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
28 617
36 993
40 252
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
36 993
40 252
41 874
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
36 993
40 252
41 874

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
235
-201
-127
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
235
-205
-126
Środki pieniężne na początek okresu
271
506
305
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
507
305
178

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Waldemar Włodzimierz Ostrowski

Od 23 listopada 2001

Wiceprezes Zarządu

Michał Ostrowski

Od 4 marca 2022

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaWaldemar Włodzimierz Ostrowski71052.04
OsobaMichał Ostrowski47047.96