Polskiedane.io / ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ / Roboty związane z budową dróg i autostrad / "BUDROMOST - STARACHOWICE"

"BUDROMOST - STARACHOWICE"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"BUDROMOST - STARACHOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

28 listopada 2001


Kapitał zakładowy

705 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000065258


REGON

290010189


NIP

6641936388

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

119 290


Kapitał własny

31 017


Zysk brutto

10 398


Dług

6262

Zysk operacyjny

11 798


Aktywa

57 496


Zysk Netto

8242

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
63 524
54 877
57 496
Pasywa razem
63 524
54 877
57 496

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
155 210
109 926
119 290
Koszty działalności operacyjnej
137 185
116 645
107 212
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
18 025
-6719
12 078
Pozostałe przychody operacyjne
2393
2945
1817
Pozostałe koszty operacyjne
1754
313
2097
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
18 664
-4087
11 798
Przychody finansowe
7
0
0
Koszty finansowe
298
440
1401
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
18 373
-4527
10 398
Podatek dochodowy
3610
-722
2155
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
14 763
-3805
8242

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
29 816
35 579
22 775
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
29 816
35 579
22 775
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
35 579
22 775
31 017
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
26 579
22 775
28 557

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
7
-12 868
4431
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
7
-12 868
4431
Środki pieniężne na początek okresu
16 217
16 225
3357
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
16 225
3357
7788

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Zastępca Prezesa Zarządu

Grzegorz Daniel Adamus

Od 11 kwietnia 2022

Prezes Zarządu

Dominik Podsiadło

Od 11 kwietnia 2022

Zastępca Prezesa Zarządu

Michał Wojton

Od 11 kwietnia 2022

Członek Zarządu

Paweł Pucułek

Od 11 kwietnia 2022

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaGrzegorz Daniel Adamus641337.48
OsobaGrażyna Wiesława Harabin62325.04
OsobaRyszard Wojton731337.48