Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA / Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa / "PUF"

"PUF"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"PUF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

23 listopada 2001


Kapitał zakładowy

3,4 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000065417


REGON

331284484


NIP

6692306697

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

69 809


Kapitał własny

9093


Zysk brutto

2775


Dług

3619

Zysk operacyjny

3112


Aktywa

23 325


Zysk Netto

2042

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
22 966
23 495
23 325
Pasywa razem
22 966
23 495
23 325

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
45 313
57 354
69 809
Koszty działalności operacyjnej
45 564
55 985
66 879
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-251
1369
2930
Pozostałe przychody operacyjne
1269
1878
596
Pozostałe koszty operacyjne
724
1484
414
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
293
1763
3112
Przychody finansowe
36
2
23
Koszty finansowe
211
347
360
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
118
1419
2775
Podatek dochodowy
149
315
733
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-31
1103
2042

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
6807
6318
7421
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
7015
6318
7421
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
6318
7424
9093
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
6318
7271
9093

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
2148
-708
-606
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
2148
-708
-606
Środki pieniężne na początek okresu
153
2301
1593
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
2301
1593
987

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Jarosław Loos

Od 5 maja 2003

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaJarosław Ludwik Loos611150.00
OsobaMałgorzata Ciesielska Loos611150.00