Polskiedane.io / DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM / Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania / "KOSTRZYŃSKO - SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA"

"KOSTRZYŃSKO - SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"KOSTRZYŃSKO - SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA" SPÓŁKA AKCYJNA


Forma prawna

Spółka akcyjna


Data rejestracji

27 listopada 2001


Kapitał zakładowy

27 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000066104


REGON

210396113


NIP

5981316916

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

63 735


Kapitał własny

222 518


Zysk brutto

40 919


Dług

8

Zysk operacyjny

39 818


Aktywa

224 894


Zysk Netto

40 919

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
175 443
184 533
224 894
Pasywa razem
175 443
184 533
224 894

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
54 973
35 246
63 735
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
22 908
20 302
48 040
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
32 065
14 944
15 695
Koszty ogólnego zarządu
6941
7818
10 510
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
25 124
7126
5185
Pozostałe przychody operacyjne
356
6396
35 443
Pozostałe koszty operacyjne
1026
383
811
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
24 454
13 138
39 818
Przychody finansowe
463
159
1103
Koszty finansowe
4
1
3
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
24 913
13 297
40 919
Zysk (strata) netto (L-M-N)
24 913
13 297
40 919

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
143 390
168 303
181 599
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
143 390
168 303
181 599
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
168 303
181 599
222 518
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
168 303
181 599
222 518

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
34 761
-11 800
5278
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
34 761
-11 800
5278
Środki pieniężne na początek okresu
46 205
80 967
69 166
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
80 967
69 166
74 444

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Andrzej Kail

Od 7 lipca 2021

Wiceprezes Zarządu

Magdalena Maria Hilszer

Od 13 maja 2022

Prezes Zarządu

Krzysztof Jarosław Kielec

Od 16 marca 2016

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły

Brak danych