Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek / "CARRARA"

"CARRARA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"CARRARA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

14 grudnia 2001


Kapitał zakładowy

6,5 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000066613


REGON

432226586


NIP

9462292869

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

118 453


Kapitał własny

25 868


Zysk brutto

4311


Dług

10 833

Zysk operacyjny

4867


Aktywa

42 881


Zysk Netto

4299

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
44 288
39 654
42 881
Pasywa razem
44 288
39 654
42 881

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
99 214
110 088
118 453
Koszty działalności operacyjnej
96 958
107 436
113 973
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2256
2652
4479
Pozostałe przychody operacyjne
902
2301
520
Pozostałe koszty operacyjne
98
101
132
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
3061
4851
4867
Przychody finansowe
4
6
22
Koszty finansowe
494
303
578
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
2570
4553
4311
Podatek dochodowy
500
421
11
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
2070
4132
4299

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
17 484
19 139
22 701
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
17 484
19 139
22 701
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
19 139
22 701
25 868
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
0
0
0

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
4431
-1989
750
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
4431
-1989
750
Środki pieniężne na początek okresu
258
4689
2700
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
4689
2700
3449

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Leszek Stanisław Lulek

Od 14 grudnia 2001

Wiceprezes Zarządu

Mirosław Jośko

Od 14 grudnia 2001

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaLeszek Stanisław Lulek652256.00
OsobaMirosław Jośko-2244.00