Polskiedane.io / TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY / Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany / "OŚRODEK NARCIARSKI KOTELNICA BIAŁCZAŃSKA"

"OŚRODEK NARCIARSKI KOTELNICA BIAŁCZAŃSKA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"OŚRODEK NARCIARSKI KOTELNICA BIAŁCZAŃSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

4 grudnia 2001


Kapitał zakładowy

5,5 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000067900


REGON

492034101


NIP

7361523042

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

107 319


Kapitał własny

215 353


Zysk brutto

47 084


Dług

5957

Zysk operacyjny

47 937


Aktywa

233 812


Zysk Netto

38 806

Bilans (tys. zł):

2021
2022
2023
Aktywa razem
196 411
210 708
233 812
Pasywa razem
196 411
210 708
233 812

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
34 246
89 383
107 319
Koszty działalności operacyjnej
37 498
52 489
63 786
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-3252
36 895
43 533
Pozostałe przychody operacyjne
6815
8064
7389
Pozostałe koszty operacyjne
243
326
2985
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
3320
44 633
47 937
Przychody finansowe
27
7
3
Koszty finansowe
264
412
856
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
3083
44 227
47 084
Podatek dochodowy
-981
7420
8278
Zysk (strata) netto (I-J-K)
4064
36 808
38 806

Zestawienie zmian w kapitale:

2021
2022
2023
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
160 378
159 334
183 525
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
160 378
159 334
183 525
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
159 334
183 525
215 353
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
156 334
176 547
208 558

Rachunek przepływów:

2021
2022
2023
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-17 371
14 079
5476
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-17 371
14 079
5476
Środki pieniężne na początek okresu
34 197
22 059
36 138
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
16 826
36 138
41 614

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Vice Prezes Zarządu

Władysław Piszczek

Od 11 grudnia 2008

Prezes Zarządu

Tomasz Paturej

Od 4 grudnia 2001

Vice Prezes Zarządu

Piotr Czaja

Od 7 stycznia 2020

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły

Brak danych