Polskiedane.io / NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ / Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia / "RIELLO DELTA POWER"

"RIELLO DELTA POWER"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"RIELLO DELTA POWER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

13 grudnia 2001


Kapitał zakładowy

210 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000068393


REGON

014993591


NIP

5272230343

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

65 263


Kapitał własny

16 232


Zysk brutto

4070


Dług

1090

Zysk operacyjny

4369


Aktywa

36 633


Zysk Netto

3358

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
30 984
22 044
36 633
Pasywa razem
30 984
22 044
36 633

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
45 569
41 898
65 263
Koszty działalności operacyjnej
43 300
39 980
61 595
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2269
1918
3669
Pozostałe przychody operacyjne
114
1103
1134
Pozostałe koszty operacyjne
422
784
433
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
1961
2237
4369
Przychody finansowe
59
70
79
Koszty finansowe
192
88
378
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
1827
2219
4070
Podatek dochodowy
401
348
713
Zysk (strata) netto (I-J-K)
1426
1871
3358

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
9577
11 003
12 874
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
9577
11 003
12 874
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
11 003
12 874
16 232
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
11 003
12 874
16 232

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
1765
-38
2643
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
1765
-38
2643
Środki pieniężne na początek okresu
1673
3438
3400
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
3438
3400
6044

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Krzysztof Eligiusz Madzio

Od 29 marca 2019

Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Piotr Topolewski

Od 29 marca 2019

Członek Zarządu

Fabio Passuello

Od 21 grudnia 2015

Członek Zarządu

Andrea Cattivelli

Od 21 grudnia 2015

Członek Zarządu

Roberto Facci

Od 21 grudnia 2015

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaRps S.p.a. -6100.00