Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli / "ALCAR POLSKA"

"ALCAR POLSKA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"ALCAR POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

6 grudnia 2001


Kapitał zakładowy

1,5 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000069497


REGON

013268422


NIP

1230819543

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

34 545


Kapitał własny

5409


Zysk brutto

1795


Dług

120

Zysk operacyjny

1835


Aktywa

13 505


Zysk Netto

1542

Bilans (tys. zł):

2019
2021
2022
Aktywa razem
11 152
10 115
13 505
Pasywa razem
11 152
10 115
13 505

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2019
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
26 793
23 799
34 545
Koszty działalności operacyjnej
-26 832
-23 967
-33 261
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-39
-168
1284
Pozostałe przychody operacyjne
295
119
797
Pozostałe koszty operacyjne
-249
-151
-246
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
8
-200
1835
Przychody finansowe
1
1
0
Koszty finansowe
-139
-165
-40
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-129
-364
1795
Podatek dochodowy
-7
54
-253
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-136
-310
1542

Zestawienie zmian w kapitale:

2019
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
4898
4177
3867
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
4898
4177
3867
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
4062
3867
5409
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
4062
3867
4609

Rachunek przepływów:

2019
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
1630
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
-27
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
-1346
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
258
219
18
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
258
219
18
Środki pieniężne na początek okresu
307
1187
1406
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
565
1406
1424

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Piotr Zbigniew Włodarczak

Od 13 marca 2023

Członek Zarządu

Mattias Haremza

Od 21 września 2018

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaAlcar Heringrad Gmbh -21100.00